I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

CLIL, czyli nie tylko “angielski” na lekcjach angielskiego

CLIL, czyli nie tylko “angielski” na lekcjach angielskiego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Imię i nazwisko autora:

Michał Szkudlarek

 

Istota innowacji:

Poszerzenie wiedzy językowej, międzyprzedmiotowej oraz zdobycie umiejętności przydatnych do egzaminu maturalnego i dorosłego życia.

 

Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Autor: Michał Szkudlarek

Temat: CLIL, czyli nie tylko “angielski” na lekcjach angielskiego.

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: wrzesień, 2018

Data zakończenia: czerwiec 2019

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2b (dot. roku szkolnego 2018/2019) - choć może to ulec zmianie w zależności od przydzielonego wymiaru godzin lekcyjnych w nowym roku szkolnym.
Czas realizacji innowacji obejmuje dwa semestry roku szkolnego 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei metody nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (internet, telewizja, radio).
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poszerzania wiedzy językowej i międzyprzedmiotowej.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „CLIL, czyli nie tylko “angielski” na lekcjach angielskiego” jest moją odpowiedzią na sugestie uczniów i ich zapotrzebowania dotyczące urozmaicenia procesu edukacji, zmiany metod i środków na te, które bardziej ich motywują. Jest to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w I LIceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Brzegu zauważyłem, że uczniom najbardziej brakuje możliwości wykorzystania swojej wiedzy w sposób jak najbardziej rzeczywisty, przydatny w życiu codziennym ‘od zaraz’. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba stworzenia serii lekcji, które dzięki odpowiedniej konstrukcji metodycznej i innowacyjnym pomysłom sprawią, że środowisko klasy językowej może zamienić się w zbliżone do realiów kraju anglojęzycznego.

 

Opis innowacji:
I. Wstęp

PO CO INNOWACJA W SZKOLE? – stworzenie takiego środowiska nauki języka obcego, by zbliżone było jak najbardziej do realiów kraju i naturalnego środowiska danego języka obcego. Ponadto ma ona na celu uatrakcyjnienie procesu uczenia i uczenia się.

 

II. Założenia ogólne
 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas przydzielonych przez dyrekcję szkoły.

 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie w stopniu znacznym i zaawansowanym technologii informacyjnej

- zapoznanie uczniów z nowoczesnymi aplikacjami oraz portalami internetowymi wykorzystywanymi podczas nauki języka obcego

- wdrożenie pracy metodą projektu, webquestu, dramy, odwróconej lekcjiIII. Cele innowacji

Cel główny:

 • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Cele szczegółowe:

- poprawa umiejętności językowych (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie)

- swobodne posługiwanie się językiem obcym w typowych i mniej typowych sytuacjach życiowych; swobodne posługiwanie się dostępnymi technologiami ułatwiającymi naukę języka obcego

- zachęcanie do jak najczęstszego kontaktu z językiem obcym, poza środowiskiem szkolnym

- kształtowanie u uczniów chęci do poznawania świata, ciekawości intelektualnej, zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy

- przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również dorosłego życia; ukształtowanie postawy uczenia się przez całe życie

- systematyczna kontrola wprowadzanych zadań (ankiety, rozmowy z uczniami, obserwacja postawy uczniów)

 

IV. Metody i formy

Nauczyciel (Michał Szkudlarek) co tydzień realizuje następujące zadania:

- do treści podręcznika lub repetytorium dobiera dodatkowe zadania mające na celu uatrakcyjnienie procesu uczenia się, związane z treściami lekcji z podręczników kursowych

- wśród zadań znajdować się będą teksty do czytania, zadania ze słuchania, zadania mające na celu stworzenie form pisemnych, zadania poprawiające umiejętność swobodnego wypowiadania się na różnorodne tematy

- zadania realizowane będą z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy - od pracy samodzielnej poprzez pracę w parach lub w większych grupach; wykorzystana będzie metoda projektu; zastosowane również będą metoda odwróconej lekcji oraz drama

Uczeń:

 • uczestniczy w realizacji proponowanych zadań; przekazuje informacje zwrotne nt. proponowanych zadań; uczestniczy w przygotowaniu kolejnych zadań (sugestie uczniów będą bardzo mile widziane); zdobywa wiedzę, która jest sprawdzana z wykorzystaniem różnych metod

 

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii; sami będą odpowiedzialni za własny proces uczenia się (w stopniu większym niż podczas nauki z samym tylko podręcznikiem)

 • Wykorzystują możliwości jakie daje użycie nowoczesnej technologii

 • Mają możliwość poznać i przyswoić różne sposoby pracy - od indywidualnej, pracę w grupach i pracę projektową, metodą webquestu

 • Uczą się umiejętności przydatnych nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również w życiu codziennym w różnych etapach życia człowieka

 

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje różnorodne metody pracy poszerzając swój warsztat pracy

 • Jest otwarty na nowości pedagogiczne, technologiczne wykorzystywane w procesie uczenia się i nauczania

 • Dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami przedmiotu

 • przygotowuje swój gabinet lekcyjny by odpowiadał założeniom innowacji (przygotowanie dekoracji, stworzenie ‘kącika’ z charakterystycznymi symbolami związanymi z krajami anglojęzycznymi

 

VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki drugiej klasy liceum, uzupełniają ją i poszerzają. Przewidziano realizację ok. 30 bloków skupionych wokół słownictwa wymaganego na egzaminie maturalnym oraz najważniejszych zagadnień gramatycznych:

Np.:

 1. Podróżowanie i turystyka – środki transportu.

 2. Nowe miejsca, ekspedycje, odkrywcy.

 3. Aktywny wypoczynek, wakacje.

 4. Historia świata, krajów anglojęzycznych, Polski.

 5. Mowa zależna - to proste.

 6. Czasy perfekt na perfekt.

 7. etc.

 

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- ankietę dotyczącą ogólnego odbioru przygotowanych lekcji przez uczniów

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

- rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

VIII. Spodziewane efekty
 • Rozwój umiejętności językowych

 • Zaangażowanie uczniów w planowanie i realizację procesu uczenia i uczenia się

 • Ukierunkowanie na bezpieczne, rozsądne i przydatne wykorzystanie technologii informacyjnej

Wpływ na uczniów:

 • usprawnienie umiejętności językowych, co przełoży się bezpośrednio na wynik osiągnięty na egzaminie

 • zwiększenie dojrzałości intelektualnej uczniów poprzez pokazanie, że sami w dużym stopniu są odpowiedzialni za proces uczenia się;

 • prawidłowe wykorzystanie technologii informacyjnej do celów edukacyjnych (korzystanie z internetu w sposób bezpieczny, pobieranie materiałów z legalnych źródeł, umiejętność wykorzystanie cudzych materiałów)

 • zwiększenie motywacji przydatnej w przygotowaniach do egzaminu maturalnego

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania

 • Rozwój umiejętności nie tylko uczniowskich, ale również nauczyciela; szczególnie w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych jak i poszerzania zakresu wiedzy wychodząc poza wyłącznie wiedzę językową

 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, stworzenie właściwych warunków do swobodnej nauki języka obcego

 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim

 

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce języka angielskiego w oparciu o szersze spektrum przekazywanej wiedzy - nie tylko wiedza językowa, ale również wiedza z zakresu innych przedmiotów szkolnych.

 

Powyższe treści objęte są prawami autorskimi. Powielanie, wykorzystanie może odbyć się za zgodą autora.

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl